***ยินดีตอนรับสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองยาง*** เทศบาลตำบลเมืองยางขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเทีี่ยว เที่ยวชมไทรมหัศจรรย์ในช่วงฤดูร้อนนี้ เทศบาลตำบลเมืองยางขอเชิญประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์สัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่ท่องเที่ยวไทรมหัศจรรย์(บ้านนางออ)
 
แบบฟร์อมใบลาบวช

     แบบฟร์อมใบลาบวช
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

     

แบบฟร์อมใบลาพักผ่อน


ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

     แบบฟร์อมการขอลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ททท.
กรมการค้าภายใน
รัฐบาลไทย
otop
สสส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง3