***ยินดีตอนรับสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองยาง*** เทศบาลตำบลเมืองยางขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเทีี่ยว เที่ยวชมไทรมหัศจรรย์ในช่วงฤดูร้อนนี้ เทศบาลตำบลเมืองยางขอเชิญประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์สัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่ท่องเที่ยวไทรมหัศจรรย์(บ้านนางออ)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองยาง เรื่องบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วย เทศบาลตำบลเมืองยางได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองยาง และ นายอำเภอเมืองยาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศบังคับใช้สำหรับการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำของเทศบาลตำบลเมืองยางทั้ง ๒ แห่ง โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยางแล้วเจ็ดวัน (ประกาศ ณ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือประชาชนผู้สนใจตรวจดูได้ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download File  View File
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ททท.
กรมการค้าภายใน
รัฐบาลไทย
otop
สสส
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง3